You are currently viewing תכנון מחודש של הקיבוץ. ועדה מחוזית צפון, מיום 23.9.2004

תכנון מחודש של הקיבוץ. ועדה מחוזית צפון, מיום 23.9.2004

דיון עקרוני בועדה המחוזית בהתייחס להליכי רישום הבתים של קיבוצים. הועדה רואה בתהליך השינוי וההתחדשות בקיבוצים כתהליך של תכנון מחודש לכל דבר. תהליך התחדשות תיכנונית שאחת מתוצאותיו היא שיוך דירות. למעשה מדובר במעבר מתכנון סטטוטורי כללי בו התכנון המפורט היה ענין של קהילה מקומית מאוחדת בלבד, לתכנון סטטוטורי מפורט שיהיה חשוף לציבור הרחב במסגרת הליך של אישור תכנית מפורטת לכל דבר, הכולל יעוד שטחים והקצאת קרקע בסטנדרטיים תיכנוניים עכשווים. בהיבט של החבר/תושב: לצרכי המגורים ובהיבט הישובי – צורכי ציבור: תחבורה (תנועה וחניה), שטחים פתוחים, מבני ציבור ומעבר תשתיות.

כתיבת תגובה