You are currently viewing החלטת בית המשפט מיום 24.6.08

החלטת בית המשפט מיום 24.6.08

בית המשפט הגבוה לצדק החליט להעביר את הדיון בעתירות כנגד החלטות המועצה הדנות בחלקת המגורים להרכב של שבעה שופטים. ההחלטה מלמדת על כך שההרכב שדן בעתירה עד עתה מעריך שהנושא הינו נושא עקרוני ומורכב במיוחד. משרדנו מייצג בעתירה את תנועות המושבים אשר תומכות בהחלטות.גם הפרקליטות הודיעה כי ההחלטות נתקבלו לאחר הליך מושכל וכי הינן סבירות ועל כן יש לדחות את העתירות.

כתיבת תגובה