You are currently viewing תצהיר והתחייבות למינהל מקרקעי ישראל טופס הצהרה בנושא השכרת דירות

תצהיר והתחייבות למינהל מקרקעי ישראל טופס הצהרה בנושא השכרת דירות

טופס עליו נדרש כל קיבוץ המשכיר דירות לחתום כתנאי לחתימת מינהל מקרקעי ישראל על היתרי בניה.

כתיבת תגובה