You are currently viewing תגובת תנועות המושבים לעתירות בענין החלטות 979 ו – 1101

תגובת תנועות המושבים לעתירות בענין החלטות 979 ו – 1101

ישנן שלוש עתירות כנגד החלטות המועצה שעניינן הזכויות בחלקת המגורים בהתיישבות. בבסיס העתירות טענות לפיהן ההחלטות יגרמו להליך מואץ של פירבור הנובע מהקמת בתי מגורים ועסקים בשטחי ההתישבות. כמו כן, מתן זכויות יתר למגזר ההתיישבותי. התגובה כוללת דיון מעמיק בנושאים כגון זכויות המגזר החקלאי והעירוני, "זכויות עבר" במגזר החקלאי, החלטות מועצת מקרקעי ישראל לדורותיהן,ניתוח חוות דעת של ועדות אשר חקרו את נושאי מדיניות והתוו החלטות אחרות (רונן, קדמון, גדיש, הבר…) עמדת תנועות המושבים היא כי יש לדחות את העתירות ולהותיר על כנן את ההחלטות. לנושא הפירבור, התגובה נסמכת על נתוני תכנון וחוות דעתו של פרופ' צמנסקי אשר גורסת כי הנתונים העומדים בבסיס העתירות מוטעים מיסודם ואין בסיס לחשש כי ההחלטות הנ"ל יובילו לפגיעה בערים ולפירבור. לנושא הזכויות, עמדת תנועות המושבים היא שההחלטות לא רק שלא העניקו זכויות עודפות למגזר ההתיישבותי אלא שומרות על ההעדפה המהותית הניתנת בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל למגזר העירוני.

כתיבת תגובה