You are currently viewing אישור תמ”א 35 – החלטת ממשלה 4467 החלטה המסייגת את שינוי צביון ישובים

אישור תמ”א 35 – החלטת ממשלה 4467 החלטה המסייגת את שינוי צביון ישובים

נוסח החלטת ממשלה 4467 מיום 27.11.05. ההחלטה סייגה את נוסח תוכנית המתאר בהתייחס לרשימת ישובים הנכללים בסעיף 7.נקבע כי לגבי ישובים אלה יתקיימו דיונים לגריעתם מהמרקם העירוני.

כתיבת תגובה