You are currently viewing תכניות נקודתיות בנחלות במושבים

תכניות נקודתיות בנחלות במושבים

מכתב הנחיות מאת יו"ר הועדה מחוזית צפון ומאת מתכננת מחוז צפון עוצר את "מבול" תכניות המתאר הנקודתיות אשר מנסות ליישם את החלטות מועצת מקרקעי ישראל המיטיבות עם בעלי הנחלות, בין היתר בנוגע לאישור יחידת מגורים שלישית וכן הגדלת חלקת המגורים ל 2.5 דונם. הוועדה דורשת כתנאי לקידום תכניות בנושאים אלו בחינה כוללת, רחבה של התכנון המרחבי והיישובי. צפוי כי דרישה זו תעכב את אישור ההטבות למושבים בשנים מספר.

כתיבת תגובה