You are currently viewing חוזר18/21: היתר בניה נדרש גם למבנים מלפני כניסתו לתוקף של החוק ב- 1965

חוזר18/21: היתר בניה נדרש גם למבנים מלפני כניסתו לתוקף של החוק ב- 1965

האם יש צורך ברישוי למבנה ישן שהוקם לפני חוק התכנון והבניה או הקמת המדינה? בית המשפט המחוזי בחיפה דן בשאלה ומשנה הנחת עבודה קיימת של רבים. עוה"ד לירון רז, מנהל מחלקת תכנון ובניה מביאה את עיקרו של פסק הדין.

כתיבת תגובה