You are currently viewing חוזר משרד 14/21 – נוהל עסקות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים

חוזר משרד 14/21 – נוהל עסקות תעסוקה במשבצות יישובים חקלאיים

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נוסח חדש לנוהל המתייחס לעסקאות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים. החוזר סוקר את עיקרי הנוהל. החוזרים הבאים נביא התייחסויות מיוחדות לסוגיות שונות העולות ממנו. עו"ד אופיר לוי, הוא שותף במשרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא, מנהל נושאי רשות מקרקעי ישראל. כיהן בעבר כיועץ משפטי ברמ"י.

כתיבת תגובה