You are currently viewing חוזר משרד 8/23 (אנרגיה ותשתיות): מחיר אחיד למיזמי אגירה עצמאיים

חוזר משרד 8/23 (אנרגיה ותשתיות): מחיר אחיד למיזמי אגירה עצמאיים

ביום 15.11.22 פורסמה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שמספרה .5361
מתקני אגירה שונים ממתקנים סולאריים, בין היתר משום שהשטח הנדרש להם קטן משמעותית מהשטח
הנדרש למתקנים סולאריים. כיום בהקצאות בפטור ממכרז או במכרז פומבי למתקנים סולאריים שהינם בעלי
רכיב של אגירה, משולם המחיר האחיד שנקבע למתקנים סולאריים, המביא בחשבון את ההספק הכולל של
המיזם.

כתיבת תגובה