You are currently viewing הלנת עובדים זרים במגורונים – הצעת החלטה למועצה מס’ 201

הלנת עובדים זרים במגורונים – הצעת החלטה למועצה מס’ 201

מכתב בשם תנועת המושבים לחברי מועצת מקרקעי ישראל בפני מועצת מקרקעי ישראל עומדת הצעת החלטה לפיה מינהל מקרקעי ישראל יתיר הקמת מבנים להלנת פועלים זרים במושבים ובקיבוצים. תנועת המושבים, באמצעות משרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא פנתה לחברי המועצה בקשר להצעת ההחלטה. בין היתר בטענה כי אין לחייב את הצבת המגורונים בדמי חכירה נוספים למינהל, שכן המדובר במבנים שהינם חלק מהמשק החקלאי בגינו משולמים דמי החכירה. כן מבוקש שלא להגביל את מיקום המגורנים וכי כל הגבלה צריכה להיעשות על ידי ועדות התיכנון והבניה. מוצע להחליף את הערבות הבנקאית הנדרשת בשטר חוב.

כתיבת תגובה