You are currently viewing החלטת הנהלה 2050 – בניה מרוכזת בהרחבות, גביית כספים מעבר לעלות פיתוח

החלטת הנהלה 2050 – בניה מרוכזת בהרחבות, גביית כספים מעבר לעלות פיתוח

החלטת הנהלת המינהל להמליץ למועצת מקרקעי ישראל על ההרחבות הקהילתיות במתכונת לפיה ניתנת המלצת אגודה, כך שהשיווק יבוצע במכרזים. הוספת תצהיר נוסף בנוגע למתן שירותים נוספים להוצאות הפיתוח המאושרות. הגבלות חמורות על בניה מרוכזת.

כתיבת תגובה