You are currently viewing חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה שמתווה את מדיניות המינהל עד היום

חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה שמתווה את מדיניות המינהל עד היום

בבסיס חוות הדעת: איסור על גביית כספים בעלמא קביעה כי על המינהל לבחון את הקריטריונים לקבלה.

כתיבת תגובה