You are currently viewing אזורי עדיפות לאומית חדשים

אזורי עדיפות לאומית חדשים

ביום ראשון 21.05.2023, אישרה הממשלה את החלטה מס’ 561 שכותרתה “קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון”. במרבית העניינים והמקרים, ההחלטה החדשה מחליפה את ההחלטה הקודמת בעניין אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון – החלטה 4302.

ההחלטה החדשה מתבססת על אזורי העדיפות הלאומית הכלליים שקבעה הממשלה, אולם קובעת דירוג חדש וזכאויות חדשות לגבי קבלת הטבות בתחום השיכון והבינוי, לרבות תכנון, פיתוח והלוואות: קבוצה א1 – אזור העדיפות הלאומית הגבוה ביותר שליישובים הכלולים בו מוענקות ההטבות המשמעותיות ביותר, קבוצה א2 – הקבוצה השנייה במעלה, קבוצה ב וקבוצה ב1.

כיום אזורי העדיפות הלאומית בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובנהלי רמ”י מתבססים על החלטת הממשלה הקודמת (מס’ 4302), ולכן סביר להניח שלהחלטת הממשלה החדשה תהיה השפעה גם על אזורי העדיפות הלאומית ברמ”י, לרבות הנחות אזור.

ניתן לבדוק בקלות את המעמד ואת הזכאות של היישוב שלכם לפי ההחלטה החדשה כאן.

עו"ד, ד"ר נדב דגן

כתיבת תגובה