You are currently viewing תיקונים בצו המועצות האזוריות – שינויים חשובים לגבי עקרון זהות הועדים, בעיקר בקיבוצים

תיקונים בצו המועצות האזוריות – שינויים חשובים לגבי עקרון זהות הועדים, בעיקר בקיבוצים

לאחרונה תוקן הצו המסדיר את נושא הועדים המקומיים בתיקונים חשובים הנוגעים לזכותם של מי שאינם חברים בקיבוץ לבחור לועד המקומי בישוב בינהם קיום בחירות "אוטומטיות" לועד מקומי נפרד אם מספר התושבים הרשום עולה על מספר חברי הקיבוץ.

כתיבת תגובה