You are currently viewing כפל כהונה במועצה אזורית – הנחיה חדשה מונעת מחברי ועד מקומי לכהן במועצות האזוריות

כפל כהונה במועצה אזורית – הנחיה חדשה מונעת מחברי ועד מקומי לכהן במועצות האזוריות

על פי הנחיית משרד הפנים יאלצו חברי ועד מקומי לבחור בין כהונה בועד המקומי לבין כהונה במועצה האזורית. ההגיון העומד מאחורי הנחיה זו, שאושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה הינו כי לא יתכן שמי שמכהן במועצה יפקח על פעולותיו שלו בועד המקומי. הנחיה זו יוצרת בעיה מיוחדת בישובים בהם מתקיימת "זהות הועדים".קטע רלבנטי מחוזר המנכ"ל וחוות הדעת נמצאים במדור מאמרים מקצועיים תחת כותרת ועדים מקומיים באתר.

כתיבת תגובה