You are currently viewing חוזר משרד 15/07 תקנות הסיווג “קיבוץ מתחדש” חלק א’

חוזר משרד 15/07 תקנות הסיווג “קיבוץ מתחדש” חלק א’

השם "תקנות הסיווג" מתייחס לשורה של תקנות אשר יחדיו מהוות מהפיכה במעמד המשפטי של הקיבוצים. התקנות מאפשרות שינויים באורחות החיים של חברי הקיבוץ ולרבות מעמד של חבר בעצמאות כלכלית, שיוך דירות, שיוך נכסים יצרניים ומודלים של רשת ביטחון.לאחרונה החל הרשם לפנות לקיבוצים תוך דרישה להסדיר את מעמדם בהתאם לתקנות אלו. בחוזרים הבאים נביא סקירה תמציתית של מגוון התקנות.

כתיבת תגובה