You are currently viewing חוזר משרד 12/07 שינויים בהחלטה 959 על השינויים האחרונים בהחלטה המתייחסת להרחבת ישובים

חוזר משרד 12/07 שינויים בהחלטה 959 על השינויים האחרונים בהחלטה המתייחסת להרחבת ישובים

מועצת מקרקעי ישראל החליטה לאחרונה על שינוי נוסף במדיניות ההרחבות בישובים. המועצה החליטה על הקצאה של חלק מהמגרשים בדרך של מכרז ועל איסור רכישת מגרשים על ידי חברי קיבוץ ובעלי נחלות ומשקי עזר. יש מקום לביקורת על עצם המדיניות החדשה, על השינויים התכופים במדיניות ועל דרך קבלת ההחלטה.

כתיבת תגובה