You are currently viewing השתכללות חוזה למרות היעדר חתימה

השתכללות חוזה למרות היעדר חתימה

22 במאי, 2008 תל אביב מספרנו: 8/2854

הנדון: חוזר משרד 8/08 – השתכללות חוזה למרות העדר חתימה

ע”א 1514/04 שיכון עובדים השקעות בע”מ נ’ יון חנית נכסים

האם חוזה כתוב יכול להשתכלל גם בהעדר חתימה של צד או הצדדים?
בין בעלי הדין בתיק הנ”ל נחתמו מספר חוזים, שעניינם שיווק מגרשים.
ההסכם הרביעי והאחרון לא נחתם ע”י המערערות, אולם הועבר נוסח סופי הנושא תאריך לחתימת המשיבים. המשיבים חתמו על ההסכם, והמערערות לא חתמו על ההסכם. יצוין, כי סירובן לחתום על ההסכם נעשה לאחר שהמשיבים כבר החלו לקיים את הוראותיו. המערערות טוענות, כי ההסכם הנ”ל אינו בתוקף מאחר ואינו חתום.
ביהמ”ש קבע, כי ההסכם תקף, על אף העדר חתימה. על החסר הראיתי שנגרם עקב העדרה של חתימה ניתן להתגבר בדרכים שונות תוך בחינה של כלל נסיבות המקרה. הנסיבות שנבחנו כאן הינן: עורך דינן של המערערות שלח את ההסכם למשיבים לשם חתימתם, והמשיבים חתמו על ההסכם. מכתב הלוואי לא כלל שום הסתייגות כמו הביטוי “טיוטא”, ואילו הנוסח של ההסכם הרביעי נשא תאריך. המסקנה: משלוח ההסכם היה בגדר הצעה ואילו החתימה היוותה קיבול ולכן נכרת ההסכם. זאת ועוד, במשך הזמן קיבלו המערערות מאת המשיבים את אחד התשלומים הקבוע כתשלום הראשון בהסדר. קבלת סכומים אלה ע”י המערערות ללא כל מחאה יכולה אף להיחשב כקיבול ההצעה.
מדובר על פסק דין חשוב המצטרף לשורה של פסקי דין קודמים שבהם נקבע כי העדרה של חתימה אינו מעיד בהכרח על כוונת הצדדים שלא להתחייב בחוזה ולכן במקרים מתאימים החוזה יהיה תקף אף אם לא נחתם ע”י צדדים או אחד מהם.

כתיבת תגובה