You are currently viewing חוזר 6/22 – מתקני אגירת אנרגיה

חוזר 6/22 – מתקני אגירת אנרגיה

שוק האנרגיה כמרקחה, חברות ויזמים רבים פועלים כיום לאיתור וחתימה על אתרים להקמת מתקני אגירת אנרגיה. לאחרונה החל הליך הרגולציה בנושא במתקנים הממוקמים על מקרקעי ישראל. עוה"ד שרית ויור, מנהלת תחום האנרגיה במשרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא מביאה בחוזר את עיקרי ההסדרה. בין הכללים שנקבעו: אפשרות של חוכרים להחכיר בהחכרת משנה שטחים המיועדים לאגירה, ביטול הנחות עדיפות לאומית וגריעה מלאה ממכסת התעסוקה של הישובים.

כתיבת תגובה