You are currently viewing חוזר משרד 5/23 (תכנון ובניה): פרסום תקנות התכנון והבנייה (הקלה, שימוש חורג וסטייה מתכנית), התשפ”ג-2023 (התקנות)

חוזר משרד 5/23 (תכנון ובניה): פרסום תקנות התכנון והבנייה (הקלה, שימוש חורג וסטייה מתכנית), התשפ”ג-2023 (התקנות)

כניסתו לתוקף של תיקון מס' 134 לחוק התכנון והבנייה (התיקון לחוק) שחל מ1- בינואר ,2023 צמצמה מאוד את יכולת הוועדות המקומיות לדון בהקלות במסגרת בקשות להיתרי בנייה.

תיקון מס' 134 חוקק, עובר לחוק ההסדרים לשנת .2021-2022 מטרת התיקון היא קיצור משך הטיפול בבקשות
להיתרי בנייה, שבמסגרת מרביתן, מוגשות גם בקשות להקלות שונות מהתכנית המפורטת החלה במקום.

ככלל, נטל התיקון לחוק את היכולת של וועדה מקומית, לדון בבקשות הקלה בהיתרי בנייה מכח תכניות שמופקדות החל מ- 1 בינואר 2023 (התאריך הקובע), ואילך. בבקשות להיתרי בנייה הנסמכות על תכניות שהופקדו או אושרו לפני התאריך הקובע, ניתן להמשיך ולפעול במתכונת ההקלות הקודמת, לשנתיים נוספות מהתאריך הקובע, כלומר: עד .31.12.2025

כתיבת תגובה