You are currently viewing חוזר 3/22: החלטות האספה על נכסי האגודה ועל חלוקת רווחים

חוזר 3/22: החלטות האספה על נכסי האגודה ועל חלוקת רווחים

שיוך נכסים וחלוקת רווחים באגודות השיתופיות היו תמיד מקור להתדיינויות משפטיות. החוזר מתייחס לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בנושא המדגיש את חשיבותן של החלטות האסיפה.

כתיבת תגובה