You are currently viewing חוזר משרד 7/23 (עבודה): חיוב מעסיק בגין הפסדי פנסיית נכות ופנסיית שארים במקרה בו המעסיק לא ביטח את עובדיו בקרן פנסיה

חוזר משרד 7/23 (עבודה): חיוב מעסיק בגין הפסדי פנסיית נכות ופנסיית שארים במקרה בו המעסיק לא ביטח את עובדיו בקרן פנסיה

בחודש פברואר האחרון התפרסמו שני פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה אשר חייבו מעסיקים אשר העסיקו עוזרת בית, פעם עד שלוש פעמים בשבוע, במשך תקופה של כשנה ולא הפרישו עבורה לקרן פנסיה והיא חלתה בסרטן לאחר סיום העסקתה ונפטרה, זמן קצר לאחר מכן, לשלם לשאריה פיצוי בגין אובדן פנסיית נכות (על תקופת מחלתה) ופיצוי בגין אובדן פנסיית שארים.

כתיבת תגובה