You are currently viewing הזדמנות לפירוק חברות בפטור מתשלום אגרות

הזדמנות לפירוק חברות בפטור מתשלום אגרות

הפטור מתשלום אגרות שנתיות, כולל פטור מחובות בגין אגרות שלא שולמו בשנים קודמות,
הוארך עד סוף שנת 2023. חברות לא פעילות שיגישו בקשה לפירוק מרצון עשויות לקבל פטור
מלא מתשלום חובות שנצברו בגין אי תשלום אגרות שנתיות.
הוראת השעה שעיגנה את הפטור מתשלום חובות בגין אגרות שנתיות פקעה ביום
15.02.2023. לקראת פקיעת הוראת השעה היו עומסים כבדים ביותר ברשות התאגידים,
וחברות רבות לא הספיקו להגיש בקשה לפירוק ולפטור מאגרה עד המועד האחרון.
ביום 14.05.2023 פורסמה בקובץ התקנות הארכה של הוראת הפטור עד סוף השנה.
ניתן ללמוד מניסיון העבר כי בקשות שיוגשו בהקדם – ולפני חודש דצמבר 2023 – יזכו במענה
מהיר וטוב יותר.

כתיבת תגובה