לוגו

חוזר משרד - השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ה, 2025 - 2024

ביום 28.03.2024 פרסמה רשות מקרקעי ישראל הודעה בדבר השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ה (2024-2025).
מדובר באותם קרקעות חקלאיות שאינן חלק מקרקעות ה"משבצת" שרמ"י משכירה לתקופות של עד 3 שנים. זאת, בכפוף להגשת בקשה מתאימה ובכפוף לקבלת אישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
על פי ההודעה יש להגיש את הבקשות לשכירת הקרקע עד ליום 15.5.24.
מדובר במי שרוצה לשכור קרקע מסוימת שלא שכר עד היום, או במי שכבר מחזיק בחוזה שכירות לתקופה שמסתיימת עד ליום 31.8.24 או 31.12.24 ומעונין להמשיך את השכירות.
מי שאינו מעוניין להמשיך את השכירות גם מתבקש להודיע על כך לרמ"י.
מי שלא יגיש בקשה במועד עד לתאריך האמור, ייחשב כמי שאינו מעוניין בשכירת הקרקע, ורמ"י תפעל להשכרת הקרקע למבקשים אחרים.
את הבקשה יש להגיש על גבי "טופס בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי" מלא בלבד, בצירוף כל מסמכי החובה המפורטים בטופס, תוך הקפדה על ציון סוג העיבוד המבוקש. (מצ"ב הטופס) .
מסמכי החובה שיש לצרף לטופס: תעודת התאגדות הישוב, אישור עו"ד תאגיד (כשרות משפטית), דו"ח רשם האגודות השיתופיות לגבי הישוב אשר הונפק 30 יום טרם הגשת הבקשה, פרוטוקול מטעם הישוב לצורך ביצוע פעולה, תשריט השטח המבוקש על רקע גושים וחלקות, וכתב נטילת אחריות – במקרה שהשטח המבוקש ממוקם בשטחי אש .
בנוסף יש לצרף אישור עמידה בתנאי סף ממשרד החקלאות בהתאם לבקשה.

*עו"ד אופיר לוי עוסק בנושאי מקרקעין- רשות מקרקעי ישראל במשרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא. *האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.