לוגו

חוזר משרד 19/23 (אגודות שיתופיות, חרבות ברזל): דחיית בחירות באגודות שיתופיות והארכה אוטומטית של כהונת הרשויות

תקציר פעולה: סעיף בחוק חדש קובע שבתקופה הקרובה אין
חובה לקיים בחירות באגודות שיתופיות, אבל האגודה רשאית
להחליט על קיום בחירות ולהודיע על כך לחברים ולרשמת האגודות השיתופיות. רשמת האגודות השיתופיות רשאית,
בנסיבות מסוימות, להורות שלא לקיים בחירות.

ביום 23.11.2023 פורסם חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023.
החוק כולל הוראות שונות בתחומים מגוונים על רקע מצב המלחמה שבו שרויה המדינה. בין היתר, קובע החוק הוראות בעניין בחירות באגודות שיתופיות והארכת כהונה של רשויות האגודה.

עד פרסום החוק, ניתן מענה מסוים לקשיים הכרוכים בקיום בחירות לרשויות האגודה בעת המלחמה במסגרת הדין הכללי תוך שימוש בסמכויות רשם האגודות השיתופיות, כפי שעדכנו בחוזרי המשרד 10/23 ו-12/23. כעת ניתן בחוק מענה כללי יותר ולפרק זמן ארוך יותר.

לגבי תקופת כהונתן של רשויות אגודה שיתופית במשך המלחמה וקיומן של בחירות לרשויות האגודה נקבע בחוק:

  1. כהונת רשות מרשויות האגודה (למשל: ועד ההנהלה, מועצה, ממלאי תפקידים בכירים וועדות מסוימות) שהייתה אמורה להסתיים בתקופה שבין 7.10.2023 ל-7.01.2024 מוארכת אוטומטית בארבעה חודשים.
  2. הארכה אוטומטית ניתנה גם לרשויות של אגודה שיתופית שכהונתן כבר הוארכה כדין לפני חקיקת החוק, אם מועד ההארכה היה אמור להסתיים בתקופה שבין התאריך 7.10.2023 לתאריך 7.01.2024. במקרה כזה, ניתנת הארכה אוטומטית לתקופה של ארבעה חודשים נוספים.
  3. כל רשות שכהונתה הוארכה רשאית (אך לא חייבת) להחליט לוותר על הארכת הכהונה האוטומטית ולקיים בחירות.
  4. אגודה שהחליטה לא לנצל את ההארכה האוטומטית ולקיים בחירות לאחת מרשויות האגודה מחויבת למסור הודעה על החלטתה לחברי האגודה ולרשם האגודות השיתופיות. החוק מסמיך את רשם האגודות לבטל את קיום הבחירות במועד שקבעה האגודה, אם קיבל הרשם פנייה בעניין, ולאחר בדיקה הוא מצא כי קיום הבחירות במועד שקבעה האגודה יפגע פגיעה ממשית בזכות של חברי האגודה לבחור ולהיבחר או בסדרי הבחירות.

* עו"ד ד"ר נדב דגן, מומחה למשפט ציבורי ולאיגוד שיתופי, מעניק ליווי וייעוץ משפטי ללקוחות המשרד.
** האמור בחוזר זה אינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, אלא מידע כללי בלבד.