לוגו

לאור המלחמה בדרום, ובמטרה להקל על המשק בימים קשים אלו, קיבלה הנהלת רשות מקרקעי ישראל שורה של החלטות, אשר אלו עיקרן:

 1. דחיית תשלום שוברים לתשלום
  כל שובר תשלום שמועד פירעונו בין ה-8/10/23 לבין 29/11/23, תינתן אורכה לתשלום הסכום הנקוב בשובר ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן עד ולא יאוחר מיום 30/11/23 ללא תוספת הצמדה וריבית ומבלי שדחיית התשלום תחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה/ המכרז.
 2. מפרטים כספיים
  לקוח המחזיק בידו מפרט כספי שהמועד האחרון להחזירו חתום לרשות הוא בין התאריכים 7.10.23 ועד 29.11.2023, יוכל להחזירו חתום לרשות עד ולא יאוחר מיום 30.11.2023, מבלי שהדבר ייחשב כאיחור.
 3. דחיית סגירת מכרזי קרקע
  אושרה דחיית מועדי סגירת כלל מכרזי הקרקע ל – 15/11/2023 ואילך.
 4. פריסת תשלומים במכרזים (הוראת שעה)
  הנהלת הרשות תעלה לאישור מועצת מקרקע ישראל הצעה פריסת תשלומים במכרזים בכל הארץ.
  במסגרת ההצעה תינתן אפשרות לפרוס את תשלום התמורה עבור הקרקע לשלושה תשלומים ללא ריבית והצמדה. כמוכן, הנהלת הרשות תעלה הצעה בפני הות"פ להרחיב פריסת התשלומים גם בגין הוצאות הפיתוח, בהתאמה.
 5. אורכות להשלמת הסכמי בנייה
  בהסכמים בהם המועד האחרון להשלמת הבנייה נקבע בין 1.1.2023 לבין 31.12.2023, תינתן ארכה להשלמת הבנייה עד ה-31.12.2023 ללא תשלום דמי ארכה עבור התקופה מ-1.10.2023 עד 31.12.2023.
 6. הארכת תוקף שומות
  תוקף השומות הוארכו בשישה חודשים.
 7. השגה על שומות
  שומות ו/או החלטה בהשגה שהמועד להשיג עליהן חל מיום 6.10.2023 ו ועד ליום 31.12.2023, תוארך ב- 90 ימים.
 8. הסכמי הרשאה לתכנון
  אושרה דחיית מועדי הסכמי הרשאה עד ליום 31.12.2023. הוראה זו לא חלה על הסכמי הרשאה שתקופת הרשאה פגשה לפני יום 07.10.2023.
 9. ממ"ד
  רשות מקרקעי ישראל מבקשת להדגיש כי לא יידרש אישור הרשות ותשלום דמי היתר בבניית ממ"ד עד לשטח 20 מ"ר בכל הארץ. כמופרט בסעיף (5)5.5.49 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
 • את פירוט ההחלטות ניתן לראות באתר "רשות מקרקעי ישראל" בקישור הזה