You are currently viewing שימושים לא חקלאיים בנחלה החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל בנושא השימושים הלא חקלאיים

שימושים לא חקלאיים בנחלה החלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל בנושא השימושים הלא חקלאיים

החלטה 1101 של מועצת מקרקעי ישראל אמורה לעשות סדר באלפי השימושים הלא חקלאיים בנחלות. ההחלטה קובעת מגבלות של מיקום השימושים, גודל המבנה וההשכרה. כמו כן נדרש מהחקלאי תשלום שוויה המלא של הקרקע ביעודה הלא חקלאי.שלא במפתיע, החלטה אינה מיושמת במלואה בשל עתירות שהוגשו נגדה וההערכות התקציבית והאירגונית הנדרשת לשם ביצועה. ההחלטה היא הנדבך האחרון במדיניות לפיה יש לצמצם את זכויות המתיישבים בנחלות ככל הניתן תוך התערבות מירבית, לעיתים פטרנליסטית ולעיתים סתמית וללא סיבה נחזית לעין מצד הרשויות בחיי המתיישבים ובנעשה בנחלה.

כתיבת תגובה