You are currently viewing חוזר 2/22 : מידעון שימושי להורים שילדיהם מחויבים בבידוד

חוזר 2/22 : מידעון שימושי להורים שילדיהם מחויבים בבידוד

לבקשת רבים- עוה"ד אסנת קלודני חיים, מנהלת תחום דיני עבודה במשרד בחוזר שיעניין רבים , על זכויות הורים לילדים בבידוד

כתיבת תגובה