You are currently viewing דו”ח גדיש

דו”ח גדיש

דין וחשבון של ועדה בראשות יעקב גדיש ז"ל שהתמנתה במטרה להגדיר את מטרות הפעולה העיקריות של מינהל מקרקעי ישראל, מבנהו ודרכי פעולתו.

כתיבת תגובה