You are currently viewing על בן הזוג שאינו חבר ועל בית החברה בקיבוץ – מה מעמדו של בן זוגה של חברה בבית בקיבוץ? על כך ענה בית המשפט

על בן הזוג שאינו חבר ועל בית החברה בקיבוץ – מה מעמדו של בן זוגה של חברה בבית בקיבוץ? על כך ענה בית המשפט

סוגיה שמטרידה קיבוצים וחברים רבים הינה סוגיית מעמדם של מי שהינם בני זוג של חברי קיבוץ בדירת החבר בקיבוץ. בית המשפט השלום בירושלים חייב בן זוגה של חברת קיבוץ לשלם לקיבוץ דמי הרשאה בגין מגוריו בבית החברה וכן לחתום על חוזה הרשאה שאם לא כן יפונה מהבית. בית המשפט קבע כי הבעלות בבית המגורים הינה של הקיבוץ ולחבר יש אך ורק זכות שימוש בבית מכח התקנון. לפיכך, חברת קיבוץ אינה רשאית להתיר לאדם אחר לעשות שימוש בדירה ללא הסכמת הקיבוץ.

כתיבת תגובה