You are currently viewing צדק צדק תרדוף – סעד ההגנה מהצדק

צדק צדק תרדוף – סעד ההגנה מהצדק

האכיפה המוגברת של דיני התיכנון והבניה ואיכות הסביבה הביאו לפתחם של אזרחים רבים את דיני המשפט הפלילי. ברבות מהעבירות האחריות הינה מוחלטת, דהינו אין צורך בהוכחה של יסוד של מחשבה פלילית אלא רק שהעבירה בוצעה ושהנאשם הינו נושא תפקיד מסוים.החוזר מתייחס להגנה של סעד מן הצדק המאפשרת להתגונן גם בפני עבירות עם אחריות מוחלטת ומביא דוגמא להחלטה של בית משפט.

כתיבת תגובה