You are currently viewing חוזר19/21: הליך תחרותי חדש להקמת מתקנים בדו שימוש

חוזר19/21: הליך תחרותי חדש להקמת מתקנים בדו שימוש

הליך תחרותי חדש קבע לראשונה זמן מוגבל של 15 שנים בהן יהיה מחיר החשמל הנמכר מובטח. עוה"ד שרית ויור, מנהלת עסקאות אנרגיות מתחדשות במשרד מביאה את עיקרי ההליך ותוצאותיו.

כתיבת תגובה