You are currently viewing חוזר 17/21: מדיניות חישוב דמי היתר

חוזר 17/21: מדיניות חישוב דמי היתר

במוקד החוזר תשלום "דמי היתר" לראשות מקרקעי ישראל, המקנה זכויות נוספות או שונות בקרקע ומהווה פתח לניצול לרעה. עוה"ד כרמל מיכאלי על נורות הזהרה אליהן כדאי לשים לב.

כתיבת תגובה