You are currently viewing חוזר 13/21– מתקנים פוטו וולטאים- תיקון תוכנית המתאר (תמ”א)

חוזר 13/21– מתקנים פוטו וולטאים- תיקון תוכנית המתאר (תמ”א)

יותר מתקנים סולאריים! תיקון חדש לתוכנית המתאר הארצית פותח פתח רחב יותר להקמת מתקנים סולאריים וזאת מתוך כוונה להתקרב ליעדים שהציבה לעצמה מדינת ישראל בקשר לשימוש באנרגיה מתחדשת. עו"ד לירון רז מביאה את עיקרי התיקון החדש לתוכנית המתאר הארצית.

כתיבת תגובה