You are currently viewing חוזר 7/22: עריכת הסכמים בין האגודה לבין חבר האגודה

חוזר 7/22: עריכת הסכמים בין האגודה לבין חבר האגודה

מה קורה כאשר בעל תפקיד באגודה חותם על הסכם עם חבר שאינו תואם את התקנון? בית המשפט המחוזי פסק לטובת החבר ואכף על האגודה בוררות שאינה עולה עם התקנון. עוה"ד ד"ר נדב דגן וחגי שבתאי מביאים את עיקרי פסק הדין והערות.

כתיבת תגובה