You are currently viewing חוזר משרד – השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ”ד, 2024 – 2023

חוזר משרד – השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ”ד, 2024 – 2023

ביום 26.03.2023 פרסמה רשות מקרקעי ישראל הודעה בדבר השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשפ"ד (2023-2024).

מדובר באותם קרקעות חקלאיות שאינן חלק מקרקעות ה"משבצת" שרמ"י משכירה לתקופות של עד 3 שנים. זאת, בכפוף להגשת בקשה מתאימה ובכפוף לקבלת אישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר. עוד קובעת ההחלטה את הרכב הוועדות אשר תידונה בבקשות שתוגשנה.

על פי ההודעה יש להגיש את הבקשות לשכירת הקרקע עד ליום .15.5.23.

מדובר במי שרוצה לשכור קרקע מסויימת שלא שכר עד היום, או במי שכבר מחזיק בחוזה שכירות לתקופה שמסתיימת עד ליום 31.8.23 או 31.12.23 ומעונין להמשיך את השכירות.
מי שאינו מעוניין להמשיך את השכירות גם מתבקש להודיע על כך לרמ"י.

כתיבת תגובה