You are currently viewing שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים ומגבלת הדונמים ב 949

שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים ומגבלת הדונמים ב 949

שתי החלטות מאפשרות שימוש שאינו חקלאי בשטחי הנחלות: 949 והחלטה 1101 שעניינה שימושים שאינם חקלאיים בחלקת המגורים. החלטה 949 קובעת מגבלת דונמים בהם ניתן להשתמש ביעודים שאינם חקלאיים בכל ישוב. לדעתנו אין לכלול במניין הדונמים את השימושים שאינם חקלאיים בחלקת המגורים. דעה זו קיבלה אישור מנהלת האגף החקלאי של מינהל מקרקעי ישראל.

כתיבת תגובה