You are currently viewing חוזר 1/22 (אגודות שיתופיות): תביעות אישיות נגד נושאי משרה באגודה שיתופית

חוזר 1/22 (אגודות שיתופיות): תביעות אישיות נגד נושאי משרה באגודה שיתופית

האם בעל משרה באגודה שיתופית עשוי לחוב בחוב אישי עקב פעילותו באגודה? עו"ד ד"ר נדב דגן מתייחס לשאלה בחוזר חשוב שכדאי לקרוא.

כתיבת תגובה