לוגו

חוזר משרד 2/24 (מקרקעי ישראל, אנרגיה מתחדשת): פטור מלא מתשלום לפאנלים סולאריים על גדרות, מיזמי אגירה עצמאיים – תקופת עסקה

בישיבתה מיום 20.3.24 אישרה מועצת מקרקעי ישראל, בין היתר, החלטות הנוגעות למתקני אנרגיה. החלטות הדורשות חתימת שר הבינוי והשיכון ושר האוצר, תיכנסנה לתוקפן רק לאחר חתימת השרים.

מתן פטור מלא מתשלום לפאנלים סולאריים שיוקמו על גבי גדרות

החלטה זו תאפשר באופן מיידי הצבת מתקנים פוטו וולטאיים על גדרות היקפיות של ישובים כפריים המוקמות לצורכי ביטחון. הצבה זו אושרה תכנונית בתיקון לתמ"א 1. הנהלת הרשות תקבע כללים ליישום סעיף זה.
ברמ"י רואים במיזם דו שימוש ניצול מושכל של הקרקע.

תקופת העסקה במתקני אגירה עצמאיים תעמוד על 24 שנים

תקופת החכירה למיזמי אגירה עצמאיים תעמוד על 24 שנים (ולא 49 שנים כפי שעולה מנוסח ההחלטה הקודמת). תקופה זו נקבעה בתיאום עם רשות החשמל, ותואמת את התקופה בהתאם לה נקבע המחיר האחיד למיזמים אלו.

בחוזרים הבאים נעדכן בהחלטות נוספות.

*עו"ד שרית ויור, מנהלת תחום אנרגיה ותשתיות במשרד, מעניקה ליווי וייעוץ משפטי ללקוחות המשרד.
** האמור בחוזר זה אינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, אלא מידע כללי בלבד.